Simpel VOF beëindigen

Simpel VOF beëindigen

Hoe beëindig of stop ik een VOF?

De VOF wordt beëindigt of gestopt door de vennootschapsovereenkomst te ontbinden. Lees de overeenkomst goed na of hier bepalingen in staan over het beëindigen of stoppen van de VOF.

Beëindigen van een VOF

Op een bepaald moment wil je niet meer verder met de Vennootschap Onder Firma (VOF) of juist in een andere vorm verdergaan met ondernemen. Dan wil je de VOF beëindigen of stoppen. Hiervoor gelden andere regels dan voor ontbinding van een rechtspersoon. Een VOF is namelijk geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de vennoten. Hoe kan je een VOF dan rechtsgeldig beëindigen?

VOF beëindigen

Ontbinding vennootschapsovereenkomst

Je kunt een VOF ontbinden door de vennootschapsovereenkomst te ontbinden. Dat is de overeenkomst waarmee jullie de VOF hebben opgericht. Als je in de overeenkomst verder niks aparts heb geregeld, beëindigen jullie de VOF automatisch als één vennoot de overeenkomst opzegt. Met een voortzettingsbeding in de vennootschapsovereenkomst kan de VOF blijven voortbestaan als alleen één vennoot uittreedt. Een VOF beëindigen is dus een formele zaak.

Lees ook: Geen voortzettingsbeding in VOF overeenkomst?

In een volledige VOF overeenkomst staan meestal al bepalingen over beëindiging. Bijvoorbeeld bepalingen die beschrijven wanneer de VOF automatisch wordt ontbonden door opzegging van een van de vennoten. Of beëindigen bij arbeidsongeschiktheid van een vennoot. Ook kan je een VOF aangaan voor een bepaalde periode. Je moet bij opzegging een redelijke opzegtermijn aanhouden. Als alle vennoten willen opzeggen dan is het niet per se nodig dat een opzegtermijn wordt gehanteerd.

Opzegging

Voor opzegging is nodig dat de vennoot duidelijk aangeeft aan zijn of haar medevennoten dat hij of zij wil opzeggen. Dat kan schriftelijk of mondeling, maar voor de zekerheid is het beter om dat per brief te doen. Anders kan onenigheid ontstaan over de datum waarop de VOF is opgezegd. Je moet daarom ook een exacte datum noemen waarop je de VOF opzegt. De VOF beëindigen kan daadwerkelijk pas nadat jullie overeenstemming hebben over de eindafspraken.

Verdeling vermogen

Let op: het opgebouwde vermogen van de VOF is gezamenlijk eigendom van de vennoten. Dat vermogen, ook wel afgescheiden vermogen, moet bij opheffing van de VOF tussen de vennoten verdeeld (vereffend). Eerst moeten dan wel de schuldeisers zijn betaald. Wat daarna overblijft, is voor de vennoten. Dat geldt voor een eventueel positief saldo, maar ook als er schulden overblijven.

De verdeling van het vermogen kan voor conflicten zorgen, omdat de vennoten het onderling soms niet eens worden over hun aandeel (waar zij recht op hebben). Let er daarom goed op dat jullie bij de oprichting en ontbinding van de VOF schriftelijk vastleggen hoe jullie het vermogen met elkaar gaan verdelen. Wees er ook op bedacht dat bepalingen uit de vennootschapsovereenkomst ook na ontbinding nog blijven werken, zoals een concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding. Maak hierover samen in de VOF overeenkomst duidelijke afspraken.

Ontbinding door rechter

Als jullie samen niet over de ontbinding eens worden, kan de rechter op verzoek de VOF beëindigen. Iedere vennoot moet zich dan aan de uitspraak van de rechter houden. Een VOF beëindigen op deze manier is wel kostbaar. Jullie zijn kosten voor griffierecht en juridische ondersteuning kwijt. Vermoedelijk zijn jullie het ook niet eens over de verdeling. Overweeg een zakelijke mediator in te schakelen. Vergelijk het met een echtscheiding, ook daar is een mediator vaak een betere oplossing.

Praktisch afronden beëindigen VOF

Als alles geregeld is moeten jullie het nog praktisch afronden. De vennoten moeten de ontbinding inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De ontbinding van de VOF moet ook worden gemeld bij de Belastingdienst, hoewel die ook bericht zal ontvangen van de Kamer van Koophandel. Maar bijvoorbeeld voor het doen van aangifte van de BTW wil je mogelijk sneller melden.

Heb je alles verder geregeld? Vergeet dan niet ook de bankrekening op te zeggen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    0
    Je winkelwagen